Reklamacje

Formularz reklamacji
Formularz odstąpienia od umowy

Oferujemy ponadstandardowe podejście do ewentualnych reklamacji.
Pokrywamy koszty transportu w przypadku usterki, której nie można usunąć wymianą wadliwego elementu na nowy i trzeba wysłać krzesło do naprawy producentowi.
W przypadku reklamacji zamówienia, na które był udzielony rabat, mogą wystąpić dodatkowe koszty.

Jesteśmy poważną firmą - cenimy naszych klientów.
Czy boisz się reklamacji na odległość? Nie musisz.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem i reklamacje rozpatrujemy w bardzo krótkim czasie.
W większości przypadków realizujemy reklamację drogą mailową i wysyłamy nowy towar bez konieczności odsyłania wadliwej części.

W tym celu wystarczy załączyć zdjęcie uszkodzenia lub wady i zapisać reklamacje w formularzu, które znajdziesz w sekcji "reklamacje".
Jeżeli towar jest wadliwy, na przykład nie spełnia uzgodnionych lub uzasadnionych oczekiwanych właściwości, nie jest odpowiedni do podstawowego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, ilość, waga lub jakość nie jest zgodna z innymi parametrami prawnymi, umownymi lub nawet przed umownymi to jest to wada towaru, za którą odpowiedzialny jest sprzedawca.
Kupujący może złożyć reklamację, najpóźniej w ciągu dwóch lat od momentu odebrania towaru, o usunięcie wady lub rozsądną obniżkę ceny (w szczególności, jeżeli wada może zostać wyeliminowana bez zbędnej zwłoki), można żądać nieuszkodzonego lub nowego komponentu bez wad, jeżeli jest wadliwy tylko dla tej części.
Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może zażądać zwrotu pełnej ceny zakupu.
W ciągu 6 miesięcy od otrzymania towaru przyjmuje się, że wada towaru istniała już przy odbiorze towaru.
Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia roszczenia kupującego, jeśli udowodni, że kupujący wiedział lub był odpowiedzialny za wadę.
W przypadku sprzedaży używanych produktów sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady będące wynikiem zużycia. W sytuacji, kiedy przedmioty są sprzedawane po niższej cenie, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą została uzgodniona niższa cena. Zamiast prawa do wymiany, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki.
Prawa wynikające z wad towaru Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe z chwilą odbioru towaru w 24-miesięcznym okresie gwarancyjnym lub w czasie użytkowania podanym w gwarancji, na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji.

W tym terminie kupujący może zgłosić reklamacje i wybrać sposób rozwiązania roszczenia:
naprawa
wymiana
rabat
odstąpienie od umowy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z normalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
Zgłoszenie reklamacji Kupujący jest zobowiązany złożyć reklamację u sprzedawcy lub w serwisie bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady.
Może to także uczynić na piśmie lub w formie elektronicznej podając swoje dane kontaktowe, opis wady i wniosek o rozpatrzenie reklamacji.
Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, który sposób rozwiązania reklamacji wybieraw.
W celu zgłoszenia reklamacji należy posiadać dowód zakupu towaru. Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od dnia dostawy towaru do sprzedawcy lub miejsca naprawy. Towar powinien być zapakowany, czysty i kompletny.
Sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych lub w razie konieczności po dokonaniu ekspertyzy. Reklamacje, w tym usunięcie wady, zostaną rozliczone przez sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni.
Jeżeli sprzedawca odmawia usunięcia wady, kupujący ma prawo do rozsądnej rekompensaty cenowej lub odstąpienia od umowy.
Jeżeli nie ma możliwości monitorowania przebiegu reklamacji w trybie online, sprzedawca zobowiązuje się do informowania kupującego e-mailem lub SMS-em.
W przypadku uznania roszczenia nabywca będzie uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów.

zoom image
Masz w komparatorze   produkt Zobacz
Usuń wszystko